In het FEC is er ook de publiek-private samenwerking (FEC PPS), met de NVB en de 4 grootbanken als vaste partijen. De FEC PPS is ook gericht op de 3 kerntaken van informatie-uitwisseling, het fungeren als kenniscentrum en het uitvoeren van projecten. De informatie-uitwisseling gebeurt in de taskforces, namelijk de Serious Crime Taskforce en de Taskforce Terrorismefinanciering. Het FEC-kenniscentrum is ook actief voor de PPS. En de kennisontwikkeling vindt plaats in projecten. Met deze kerntaken wordt vanuit de FEC PPS stevig ingezet op het terugdringen van criminele geldstromen. Daarvoor is een aanpak ontwikkeld (samen effectief) gericht op thema’s kiezen voor kennisontwikkeling, samenwerking in de uitvoering (via koppelvlakken) en communicatie.

Samen effectief

In 2020 is er een aanpak ontwikkeld waarmee op zorgvuldig geselecteerde thema's en met behulp van kennis in en om het hele FEC-netwerk, indicatoren worden ontwikkeld. De effectiviteit van de indicatoren wordt in de praktijk gemonitord, waarmee deze vervolgens verder kunnen worden aangescherpt (feedbackloop). Door communicatie over de kennisontwikkeling, samenwerking en de effecten daarvan, worden medewerkers van de aangesloten organisaties bovendien actief betrokken bij deze aanpak

FEC PPS Expertplatform

Het ‘FEC PPS Expertplatform’ (expertplatform) bestaat uit deelnemers van zowel FEC‑partners als private partijen, namelijk de grootbanken. Het expertplatform is in 2020 gestart en vormt een belangrijke motor in de kennisuitwisseling tussen publieke en private partijen met:

• thema’s en risico’s voor de FEC PPS inventariseren;
• kennis en expertise organiseren voor/leveren aan (startende) projecten;
• monitoren van de resultaten/effecten van projecten in de praktijk; en
• borgen en actualiseren (via de monitoring/feedbackloop) van de opgedane kennis.

Taskforces

In de taskforces analyseren de private partijen en FIU-NL subjecten (binnen de wettelijke kaders) en modus operandi die worden ingebracht door de opsporing. Dit levert relevante meldingen op van ongebruikelijke transacties aan FIU‐NL, die vervolgens veelal ter beschikking worden gesteld aan de opsporingsdiensten voor gebruik in strafrechtelijke onderzoeken. Banken kunnen met de opgedane kennis hun risicobeheersing en poortwachtersrol verstevigen en in overleg met het OM maatregelen nemen tegen niet-integere klanten.

Serious Crime Taskforce (SCTF)

Politie, OM, FIU en FIOD werken in de Serious Crime TaskForce (SCTF) samen met de aangesloten banken ABN AMRO, ING, Rabobank, KNAB, Triodos bank en de Volksbank aan een effectieve aanpak van criminele financiële facilitators. Vanuit de politie heeft de Landelijke Recherche een coördinerende rol in dit inmiddels geïnstitutionaliseerde samenwerkingsverband.

Leer hier meer over de SCTF. 

Terrorismefinanciering Taskforce (TFTF)

Terrorisme Financiering Taskforce: het mogelijk maken van de samenwerking tussen publieke en private partners ten behoeve van de preventieve en strafrechtelijke aanpak van Terrorismefinanciering.

De Terrorismefinanciering Taskforce (TFTF) is in 2017 opgezet met als doel een nauwere samenwerking tussen de publieke en de private partijen te bewerkstelligen om terrorismefinanciering efficiënter en effectiever te bestrijden en zodoende de integriteit van de financiële sector te beschermen. Het OM treedt op als voorzitter van deze Taskforce.

De aanvankelijk als pilot gestarte TF Taskforce is in 2019 omgezet in een structurele activiteit in FEC-PPS. In 2020 is Triodos Bank N.V. als vijfde bank toegetreden tot de TF Taskforce.

Dat publieke en private partijen in gezamenlijkheid een aanpak op terrorismefinanciering realiseren, heeft een grote meerwaarde. De werkwijze van de TFTF, waarbij binnen de bestaande wettelijke kaders subject-informatie wordt gedeeld tussen publieke en private partijen, is wereldwijd vooruitstrevend te noemen. De FATF benadrukt bij herhaling het belang van dergelijke publiek-private samenwerking op het thema terrorismefinanciering.

Partners