In het FEC is er ook de publiek-private samenwerking (FEC PPS), met de NVB en de 4 grootbanken als vaste partijen. De FEC PPS is ook gericht op de 3 kerntaken van informatie-uitwisseling, het fungeren als kenniscentrum en het uitvoeren van projecten. De informatie-uitwisseling gebeurt in de taskforces, namelijk de Serious Crime Taskforce en de Taskforce Terrorismefinanciering. Het FEC-kenniscentrum is ook actief voor de PPS. En de kennisontwikkeling vindt plaats in projecten. Met deze kerntaken wordt vanuit de FEC PPS stevig ingezet op het terugdringen van criminele geldstromen. Daarvoor is een aanpak ontwikkeld (samen effectief) gericht op thema’s kiezen voor kennisontwikkeling, samenwerking in de uitvoering (via koppelvlakken) en communicatie.

Samen effectief

In 2020 is er een aanpak ontwikkeld waarmee op zorgvuldig geselecteerde thema's en met behulp van kennis in en om het hele FEC-netwerk, indicatoren worden ontwikkeld. De effectiviteit van de indicatoren wordt in de praktijk gemonitord, waarmee deze vervolgens verder kunnen worden aangescherpt (feedbackloop). Door communicatie over de kennisontwikkeling, samenwerking en de effecten daarvan, worden medewerkers van de aangesloten organisaties bovendien actief betrokken bij deze aanpak

FEC PPS Expertplatform

Het ‘FEC PPS Expertplatform’ (expertplatform) bestaat uit deelnemers van zowel FEC‑partners als private partijen, namelijk de grootbanken. Het expertplatform is in 2020 gestart en vormt een belangrijke motor in de kennisuitwisseling tussen publieke en private partijen met:

• thema’s en risico’s voor de FEC PPS inventariseren;
• kennis en expertise organiseren voor/leveren aan (startende) projecten;
• monitoren van de resultaten/effecten van projecten in de praktijk; en
• borgen en actualiseren (via de monitoring/feedbackloop) van de opgedane kennis.

Taskforces

In de taskforces analyseren de private partijen en FIU-NL in onderling overleg subjecten (binnen de wettelijke kaders) en modus operandi die worden ingebracht door de opsporing. Dit levert relevante meldingen op van ongebruikelijke transacties aan FIU‐NL, die vervolgens veelal ter beschikking worden gesteld aan de opsporingsdiensten voor gebruik in strafrechtelijke onderzoeken. Banken kunnen met de opgedane kennis hun risicobeheersing en poortwachtersrol verstevigen en in overleg met het OM maatregelen nemen tegen niet-integere klanten.

Partners