Privacyverklaring

FEC-samenwerking

Deze privacyverklaring ziet toe op verwerkingen van persoonsgegevens die plaatsvinden in het FEC-samenwerkingsverband. Het gezamenlijke doel van de FEC-partners is het versterken van de integriteit van de financiële sector.

De volgende FEC-partners nemen deel in het FEC-samenwerkingsverband: Autoriteit Financiële Markten, Belastingdienst, De Nederlandsche Bank, Financial Intelligence Unit Nederland, Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst, Openbaar Ministerie en de Politie. 

De manier waarop de FEC-partners* onderling informatie – waaronder persoonsgegevens – met elkaar uitwisselen, ligt vast in het Informatieprotocol FEC 2019. De coördinatie van het gezamenlijk optreden van die partners is in handen van de FEC-eenheid die als spil fungeert. De FEC-eenheid bestaat uit medewerkers van de FEC-partners.

Zorgvuldigheid

Wij vinden het als FEC-samenwerkingsverband belangrijk om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Op de verwerkingen van persoonsgegevens die plaatsvinden in FEC-verband, is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europese privacywet, van toepassing. De AVG stelt eisen aan de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Het FEC-samenwerkingsverband verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor de uitvoering van de wettelijke taken van de FEC-partners en de aan het FEC deelnemende organisaties, of voor doelen die daar direct uit voortvloeien. Het FEC-samenwerkingsverband neemt de wettelijke maatregelen die nodig zijn om uw gegevens te beschermen. De computers en gebouwen zijn beveiligd, alle medewerkers worden gescreend en hebben een geheimhoudingsplicht. De FEC-eenheid zorgt ervoor dat u eenvoudig een beroep kunt doen op de rechten die de AVG u geeft in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens in FEC-verband.

*Op grond van artikel 1, derde lid, Convenant FEC 2014 kunnen met instemming van de FEC-raad andere organisaties tot het FEC toetreden of deelnemen aan bepaalde activiteiten van het FEC.

Inzageverzoek

Als u wilt weten welke persoonsgegevens in FEC-verband van u worden verwerkt, kunt u schriftelijk een inzageverzoek doen. U ontvangt een reactie op uw verzoek binnen de wettelijke termijn van één maand. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, of dat u recht heeft op verwijdering, beperking, of bezwaar? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen. Ook op een aanvullend verzoek ontvangt u binnen één maand een reactie. U kunt uw verzoek per brief richten aan één van de FEC-partners of aan de regisseur van de FEC-eenheid:

Financieel Expertise Centrum
t.a.v. Regisseur FEC-eenheid
postbus: Postbus 98
postcode: 1000 AB te Amsterdam

Stuur een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee ter identificatie. U kunt hierbij gebruikmaken van de veilige Kopie ID app van de Rijksoverheid. De regisseur van de FEC-eenheid geleidt het verzoek door naar de desbetreffende FEC-partners en draagt indien nodig zorg voor afstemming tussen de direct betrokken FEC-partners, zodat zo goed mogelijk aan uw verzoek kan worden voldaan. Wordt uw verzoek afgewezen? Dan ontvangt u een beschikking waarin staat waarom uw verzoek is afgewezen. Als u gebruik heeft gemaakt van uw recht op rectificatie of aanvulling, dan zal de regisseur ervoor zorgdragen dat alle FECpartners met wie uw persoonsgegevens zijn gedeeld, op de hoogte worden gesteld van de wijzigingen.

Bezoekt u onze website?

Het FEC behandelt de gegevens die binnenkomen via de FEC-website met grote zorgvuldigheid. De webserver van het FEC logt sessie-informatie, waaronder de bezochte pagina’s, de duur van het bezoek, type browser en type operating systeem. De sessie-informatie die wordt vastgelegd is niet tot een persoon te herleiden en wordt alleen gebruikt om statistieken van het bezoek vast te leggen. Deze statistieken zijn alleen bedoeld en worden alleen gebruikt voor het evalueren en verbeteren van de FEC-website. Voor sommige diensten op de FEC-website zijn uw persoonlijke gegevens nodig. Het FEC gebruikt deze gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn bestemd. Het FEC zal u nooit ongevraagd informatie en/of diensten aanbieden. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld. De wet geeft enkele uitzonderingen op deze regel. De gegevens kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor opsporing, als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitingen doet.

Partners