FEC-project brengt illegale cryptodienstverleners in kaart

Per 21 mei 2020 is het voor cryptodienstverleners die in of vanuit Nederland actief zijn, verplicht om zich bij De Nederlandsche Bank (DNB) te registreren. Deze registratieplicht is vastgelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Omdat er signalen waren dat cryptodienstverleners zonder de wettelijk benodigde registratie in of vanuit Nederland actief waren, is medio 2020 binnen het samenwerkingsverband van het Financieel Expertise Centrum (FEC) een project gestart om illegale aanbieders van cryptodiensten in beeld te brengen. Aan dit project namen DNB, FIOD, FIU-NL en het Openbaar Ministerie deel. Hoofddoel van het project was het zicht krijgen op mogelijk illegaal in Nederland opererende cryptodienstverleners en de aanpak daarvan.

De FEC-partners hebben gedurende het project onderling tientallen signalen gedeeld van cryptodienstverleners die geen registratie bij DNB hadden en vermoedelijk wel cryptodiensten in of vanuit Nederland aanboden. Daarnaast heeft DNB geautomatiseerde zoekopdrachten ingezet om ongeregistreerde -mogelijk illegale- cryptodienstverleners te signaleren. De publieke FEC-partners hebben deze signalen besproken, gecategoriseerd en een aanpak vastgesteld. De uitvoering van het project heeft een half jaar geduurd en werd in december 2020 afgerond. Daarna zijn de resultaten van het project gemonitord. De monitoringsfase heeft tot doel gehad relevante trends, ontwikkelingen en signalen te blijven uitwisselen en op te volgen. De aanpak van illegale cryptodienstverlening, maakt inmiddels een vast onderdeel uit van de handhavingsaanpak van DNB. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kennis die het FEC-project opgeleverd heeft over ongeregistreerde cryptodienstverleners en de contacten die in het FEC-project met de deelnemende partners gelegd zijn. Deze monitoringsfase is onlangs afgerond.

Het project heeft signalen over 36 cryptodienstverleners opgeleverd die mogelijk zonder de wettelijk benodigde registratie in of vanuit Nederland actief waren. Deze signalen zijn door DNB opgevolgd. Ook in de monitoringsfase hebben FEC-partners in voorkomende gevallen signalen over deze cryptodienstverleners uitgewisseld, die door DNB zijn opgevolgd. Deze opvolging heeft in bepaalde gevallen geleid tot bestuursrechtelijke handhaving.

Partners