Privacyverklaring

FEC-samenwerking

Deze privacyverklaring ziet toe op verwerkingen van persoonsgegevens die plaatsvinden in het FEC-samenwerkingsverband. Het gezamenlijke doel van de FEC-partners is het versterken van de integriteit van de financiële sector.

De volgende FEC-partners nemen deel in het FEC-samenwerkingsverband: Autoriteit Financiële Markten, Belastingdienst, De Nederlandsche Bank, Financial Intelligence Unit Nederland, Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst, Openbaar Ministerie en de Politie. 

De manier waarop de FEC-partners* onderling informatie – waaronder persoonsgegevens – met elkaar uitwisselen, ligt vast in het Informatieprotocol FEC 2018. De coördinatie van het gezamenlijk optreden van die partners is in handen van de FEC-eenheid die als spil fungeert. De FEC-eenheid bestaat uit medewerkers van de FEC-partners.

Zorgvuldigheid

Wij vinden het als FEC-samenwerkingsverband belangrijk om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Op de verwerkingen van persoonsgegevens die plaatsvinden in FEC-verband, is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europese privacywet, van toepassing. De AVG stelt eisen aan de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Het FEC-samenwerkingsverband verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor de uitvoering van de wettelijke taken van de FEC-partners en de aan het FEC deelnemende organisaties, of voor doelen die daar direct uit voortvloeien. Het FEC-samenwerkingsverband neemt de wettelijke maatregelen die nodig zijn om uw gegevens te beschermen. De computers en gebouwen zijn beveiligd, alle medewerkers worden gescreend en hebben een geheimhoudingsplicht. De FEC-eenheid zorgt ervoor dat u eenvoudig een beroep kunt doen op de rechten die de AVG u geeft in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens in FEC-verband.

*Op grond van artikel 1, derde lid, Convenant FEC 2014 kunnen met instemming van de FEC-raad andere organisaties tot het FEC toetreden of deelnemen aan bepaalde activiteiten van het FEC.

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres, maar ook financiële of fiscale gegevens. Binnen de FEC-samenwerking kunnen ook gegevens uit het strafrechtelijk verleden van een persoon worden gedeeld tussen de FEC-partners. Sommige persoonsgegevens worden in de AVG aangemerkt als 'bijzondere persoonsgegevens'. Binnen de FEC-samenwerking kunnen in sommige gevallen bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt, bijvoorbeeld over godsdienst of levensovertuiging, of over politieke opvattingen.

Wat is verwerken?

Verwerken is elke bewerking met persoonsgegevens. Zoals bijvoorbeeld het verzamelen, vastleggen, opslaan, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending of vernietigen van gegevens.

Hoe komt het FEC aan uw persoonsgegevens?

Alle FEC-partners verwerken voor de vervulling van hun taak persoonsgegevens. Soms krijgen ze die van de betrokkenen zelf, soms via derden, bijvoorbeeld wanneer deze derden wettelijk verplicht zijn om de gegevens aan de FEC-partner te verstrekken. Om resultaatgericht samen te kunnen werken als één overheid ter bestrijding van niet integer gedrag in de financiële sector, kan het voor de FEC-partners noodzakelijk zijn om de in het kader van hun taak verkregen gegevens met elkaar te delen. Dit gebeurt dan op de manier en onder de voorwaarden zoals vastgelegd in het Informatieprotocol FEC 2018.

Wat doet het FEC als er een datalek is?

Bij een datalek is sprake van een inbreuk op de beveiliging waardoor persoonsgegevens zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking. Voorbeelden van datalekken zijn: een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand. Alle FEC-partners hebben maatregelen genomen om datalekken zo veel mogelijk te voorkomen. Als zich toch een datalek voordoet, nemen we zo snel mogelijk maatregelen om de gevolgen te beperken. Een datalek wordt gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Bij een datalek met mogelijk ernstig nadelige gevolgen melden we het ook aan degenen van wie persoonsgegevens zijn gelekt, tenzij er een wettelijke uitzondering van toepassing is zoals bijvoorbeeld wanneer het melden het belang van een goede opsporing en vervolging van strafbare feiten onevenredig zou schaden.

Hoe lang bewaart het FEC uw persoonsgegevens?

De FEC-partners bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Het uitgangspunt is dat in de praktijk de gegevens bij de FEC-eenheid niet langer bewaard zullen blijven dan één jaar nadat een dossier is afgesloten. De bovengenoemde termijn van één jaar wordt gehanteerd, tenzij er een bewaarverplichting is vanuit de Archiefwet die op iedere FEC-partner van toepassing is. In selectielijsten op de website van het Nationaal Archief staat wanneer gegevens vernietigd moeten worden, en welke documenten permanent bewaard moeten blijven.

 

 

Wat doet het FEC om uw persoonsgegevens te beschermen?

Omdat de FEC-eenheid gehuisvest is bij de Nederlandsche Bank dragen we samen zorg voor passende beveiliging van de persoonsgegevens in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Dit ziet zowel toe op de fysieke als digitale beveiliging.

De FEC-partners nemen passende maatregelen zodat de gegevens onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging, of beschadiging. Dat doen ze o.a. door te zorgen voor een beveiligingsbeleid inclusief classificatiesysteem, een strikt autorisatiesysteem, beveiliging van de systemen tegen aanvallen van buitenaf en tegen datalekken, gebruik te maken van een beveiligde communicatietool, toegangscontrole, logging, back-up van gegevens, screening van medewerkers, etc.

Welke rechten kunt u uitoefenen ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens?

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

- Recht op inzage in uw eigen persoonsgegevens;
- Recht op rectificatie of aanvulling in het geval dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn;
- In bepaalde gevallen heeft u recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld als uw persoonsgegevens in FECverband onrechtmatig worden verwerkt, of langer worden bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt;
- In bepaalde gevallen heeft u recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld als u van mening bent dat de gegevens onjuist zijn, of als uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt in FEC-verband, of als u niet wil dat het     FECsamenwerkingsverband uw persoonsgegevens wist;
- Recht op bezwaar vanwege met voor uw specifieke situatie verband houdende redenen;
- De Autoriteit Persoonsgegevens houdt extern toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U heeft het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht over het FEC in te dienen.

 

Inzageverzoek

Als u wilt weten welke persoonsgegevens in FEC-verband van u worden verwerkt, kunt u schriftelijk een inzageverzoek doen. U ontvangt een reactie op uw verzoek binnen de wettelijke termijn van één maand. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, of dat u recht heeft op verwijdering, beperking, of bezwaar? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen. Ook op een aanvullend verzoek ontvangt u binnen één maand een reactie. U kunt uw verzoek per brief richten aan één van de FEC-partners of aan de regisseur van de FEC-eenheid:

Financieel Expertise Centrum
t.a.v. Regisseur FEC-eenheid
postbus: Postbus 98
postcode: 1000 AB te Amsterdam

Stuur een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee ter identificatie. U kunt hierbij gebruikmaken van de veilige Kopie ID app van de Rijksoverheid. De regisseur van de FEC-eenheid geleidt het verzoek door naar de desbetreffende FEC-partners en draagt indien nodig zorg voor afstemming tussen de direct betrokken FEC-partners, zodat zo goed mogelijk aan uw verzoek kan worden voldaan. Wordt uw verzoek afgewezen? Dan ontvangt u een beschikking waarin staat waarom uw verzoek is afgewezen. Als u gebruik heeft gemaakt van uw recht op rectificatie of aanvulling, dan zal de regisseur ervoor zorgdragen dat alle FECpartners met wie uw persoonsgegevens zijn gedeeld, op de hoogte worden gesteld van de wijzigingen.

Bezoekt u onze website?

Het FEC behandelt de gegevens die binnenkomen via de FEC-website met grote zorgvuldigheid. De webserver van het FEC logt sessie-informatie, waaronder de bezochte pagina’s, de duur van het bezoek, type browser en type operating systeem. De sessie-informatie die wordt vastgelegd is niet tot een persoon te herleiden en wordt alleen gebruikt om statistieken van het bezoek vast te leggen. Deze statistieken zijn alleen bedoeld en worden alleen gebruikt voor het evalueren en verbeteren van de FEC-website. Voor sommige diensten op de FEC-website zijn uw persoonlijke gegevens nodig. Het FEC gebruikt deze gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn bestemd. Het FEC zal u nooit ongevraagd informatie en/of diensten aanbieden. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld. De wet geeft enkele uitzonderingen op deze regel. De gegevens kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor opsporing, als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitingen doet.

money-laundering-1963184_1920.jpg