FEC-jaarverslag 2014 & FEC-jaarplan 2015

In het FEC jaarverslag van 2014 wordt toegelicht welke resultaten en voortgang door de FEC-partners en  waarnemers in het afgelopen jaar zijn geboekt. Wat hierbij in het oog springt is dat het aantal ingebrachte signalen opnieuw steeg ten opzichte van het jaar daarvoor. Een deel van de ingebrachte signalen was complex van aard en er was een toename van het aantal bijeenkomsten met experts van de FEC-partners om een signaal te analyseren en een FEC-advies op te stellen. Doordat de FEC-partners steeds beter van elkaars werkwijze en competenties op de hoogte zijn, is de uitgewisselde informatie in toenemende mate nuttig en bruikbaar gebleken bij het inzetten van interventiemaatregelen richting (rechts)personen. Deze stijgende lijn wil het FEC ook in 2015 vasthouden.

Een FEC- project dat zowel in 2014 als 2015 zeer actueel blijft is de Publiek Private Samenwerking (PPS) van het FEC met een aantal banken. De Publiek Private Samenwerking heeft dit jaar onder meer opgeleverd dat barrièremodellen op het gebied van faillissementsfraude en new payment methods zijn opgesteld. De modellen brengen de mogelijke interventies richting (rechts)personen in kaart, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de integriteit in de financiële sector. Voor 2015 heeft het FEC o.a. als beoogd resultaat benoemd om samen met de PPS-partners trends ten aanzien van de integriteit van het financiële stelsel en methodieken om deze in kaart te brengen, te verkennen en met elkaar te delen.

De informatie-uitwisseling tussen FEC-partners blijft de belangrijkste taak van het FEC. Zoals in het jaarplan van 2015 wordt geschetst, blijft het FEC zich sterk maken voor het delen van de beschikbare kennis en expertise tussen FEC-partners, waarnemers, andere publieke en private partijen en (inter)nationale gremia. Zo worden er dit jaar tenminste twee FEC-ademies georganiseerd om de kennisuitwisseling te faciliteren. De FEC-ademies leveren relevante kennisuitwisseling tussen FEC-partners, waarnemers en overige relevante partijen op, waar medewerkers van de betreffende organisaties baat bij hebben in hun werkzaamheden.

Ook in 2015 zal het FEC onverkort vasthouden aan haar ambitie om resultaatgericht samen te werken als één overheid. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de beoogde integrale aanpak voor de thema's 'Trustkantoren', 'Terrorismefinanciering' en 'Sanctieregelgeving'. Bij het selecteren van deze thema's en onderwerpen voor 2015 is specifiek gekeken naar de meerwaarde om deze in FEC-verband op te pakken.

hammer-719066_1920.jpg