Mogelijkheden informatie-uitwisseling FEC-samenwerking geoptimaliseerd

Eind vorig jaar is de wijzigingswet financiële markten 2014 aangenomen. Op verzoek van de FEC-raad is er nu een uitzondering in de wet opgenomen op de geheimhoudingsbepaling van de Wet financieel toezicht (Wft). Hierdoor worden de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling van DNB en AFM met de FEC-partners verduidelijkt en wordt de FEC-samenwerking nog verder geoptimaliseerd.

Voor de FEC-samenwerking betekent deze wetswijziging dat DNB en AFM nu uit hoofde van de Wft verkregen informatie aan de AIVD, de Belastingdienst, de FIOD, de nationale politie, het Bureau Financieel Toezicht (BFT), de FIU-Nederland en het OM kunnen verstrekken, voor zover de gegevens of inlichtingen dienstig zijn voor de uitoefening van hun wettelijke taken.

Download Wijzigingswet FM 2014 (PDF)

Wijzigingswet FM 2014 MvT (PDF)

 

individuele_projectrapportages_.jpg